Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięty - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej

Rozstrzygnięty.

Numer sprawy ZP 2/2013

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa RPOP.06.00.00 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych. 
Działanie RPOP 06.01.00 rewitalizacja obszarów miejskich
 

Treść ogłoszenia

SIWS + załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 Przynależność do grupy kapitałowej

Zdjęcia poglądowe inwestycji

 

Pytanie + odpowiedź z wyznaczeniem wizji lokalnej na dzień 11.06.2013 r. na godz. 11.00

Pytania i udzielone odpowiedzi z wizji lokalnej dnia 11.06.2013

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.06.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty ZP 2-2013


(Program służący do otwierania plików w formacie .zip można pobrać np. z tej strony)

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.05.31

 

 

Wersja XML